Informacje - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

Dla rodziców

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" jest placówką niepubliczną.


Ośrodek i Gimnazjum przeznaczone są wyłącznie dla dziewcząt w normie intelektualnej w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi a tym samym zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Za pobyt dziecka w Ośrodku, Rodzice zobowiązani są do odpłatności.

Do Placówki nie przyjmujemy:
* dziewcząt wymagających stałego leczenia oraz indywidualnej opieki i pomocy
* uzależnionych od środków odużających i psychotropowych
* chorych psychicznie
* o szczególnie wysokim stopniu demoralizacji i niedostosowania społecznego

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych, wychowanką naszego Ośrodka można zostać tylko na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych (art. 71b Ustawy o Systemie Oświaty) po dostarczeniu wymaganych dpkumentów.

Rodzice / opiekun
owie prawni, zapewniają wychowance środki higieny osobistej, ubranie, obuwie, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne itp.. Pokrywają także koszty wszystkich wyjazdów grupowych w ciągu roku oraz koszty podróży z i do domu podczas przepustki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego