Statut Gimnazjum - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przemyślu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut Gimnazjum

Gimnazjum


Niniejszy statut został opracowany na podstawie:


1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
późniejszymi zmianami).

3. Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Dz. U. z 1991 r. , Nr 120, poz. 526).

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204).

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Gimnazjum Specjalne (ze względu na zaburzenia zachowania), zwane dalej Szkołą, wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

2. Gimnazjum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

3. Proces dydaktyczny w Szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 22.02.2012 r., poz. 204).


§ 2


1. Organem prowadzącym Szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych przy ul. Okrężnej 33 w Grodzisku Mazowieckim, posiadające osobowość prawną na mocy art. 72 ust. 1  pkt 2 Ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29 poz 154 z późniejszymi zmianami).

2. Organem dotującym Szkołę jest Gmina Miejska Przemyśl.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

4. Szkoła podlega nadzorowi Biskupa diecezjalnego w zakresie ustalonym przez prawo kościelne (Kan 806 KPK).

§ 3


Siedziba Szkoły mieści się w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 33, który jest własnością Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

§ 4


Szkoła używa pieczęci:
1. urzędowej, okrągłej z napisem w otoku:
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W PRZEMYŚLU

2. podłużnej o treści:

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM
ul. Krasińskiego 33, 37-700 Przemyśl
tel 16 670 72 55;  fax 16 677 08 12

§ 5


Świadectwa szkolne i dokumenty wydawane przez Szkołę zawierają odciski pieczęci urzędowej i pieczęci Szkoły.

§ 6


Szkoła posiada własne logo (z lewej strony) a dalej (po prawej stronie) napis:
Niepubliczne Gimnazjum
ul. Krasińskiego 33, 37-700 Przemyśl
tel 16 670 72 55;  fax 16 677 08 12

§ 7


Szkoła posiada własny ceremoniał oraz sztandar.

§ 8


1. Elementami ceremoniału szkolnego jest
a) poczet sztandarowy, w skład którego wchodzą trzy osoby ubrane w czarne spódnice, białe bluzki, białe rękawiczki, biało-czerwone szarfy,
b) strój galowy, obowiązujący wszystkie uczennice: białe bluzki, czarne bezrękawniki (fartuchy) lub spódnice.

2. Ceremoniał Szkoły obowiązuje podczas uroczystości szkolnych i Świąt Narodowych np.: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, 11 listopada, 3 Maja, Święto Patronki Szkoły,  zakończenie
roku szkolnego oraz podczas innych ważnych wydarzeń w życiu Szkoły.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA SZKOŁY


§ 91. Podstawowym celem Szkoły jest wychowanie i kształcenie uczennic w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. (Kan. 803, §2 KPK).

2. Zadaniem Szkoły jest:
a) wspieranie wszechstronnego rozwoju uczennic przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz przeciwdziałani zagrożeniom.
b) kształtowanie postawy dobrego chrześcijanina poprzez udział  w sakramentach i życiu Kościoła (z okazji ważnych uroczystościach szkolnych i w dniach wyznaczonych sprawowana jest w szkole Msza św. poprzedzona możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania).
c) ukazywanie bogactwa kultury narodowej i tradycji – wychowanie do miłości Ojczyzny.

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydawanych na jej podstawie, uwzględniając min. Program wychowawczy Ośrodka, Program Profilaktyki, a w szczególności:
a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
b) umożliwia absolwentkom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły,
d) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczennic poprzez organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych,
e) zapewnia uczniom bezpieczeństwo w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
f) prowadzi różne formy opieki i pomocy uczennicom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
g) współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalną pomoc dzieciom i rodzicom,
h) współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczennic w zakresie nauczania, wychowania, terapii i profilaktyki.

4. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania  i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 10


Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1. Szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy – obejmuje całą działalność dydaktyczną Szkoły,

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania,

3. Plany wynikowe.

§ 11


Działalność wychowawczą Szkoły określa:
1. Program wychowawczy, opisujący cele, treści i działania o charakterze wychowawczym.

2. Program Profilaktyki, dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznnic oraz danego środowiska, który opisuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczennic, nauczycieli i rodziców.

3.  Program terapii indywidualnej i grupowej.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY


§ 12


1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Uczniowski

2. Wymienione w ust. 1 Organy Szkoły współdziałają ze sobą na zasadach:
a) Otwartości i dialogu oraz odpowiedzialności za Szkołę i uczennic,
b) Wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach  i decyzjach.

3. Organy Szkoły działają samodzielnie w granicach swoich kompetencji.

4. Działania organów Szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

5. Spory między Organami Szkoły wyszczególnionymi w ust. 1 pkt b, c, d rozstrzyga dyrektor Szkoły. Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Organu Prowadzącego Szkołę.

6. Spory między Dyrektorem Szkoły i pozostałymi organami Szkoły rozstrzyga Organ prowadzący Szkołę.

DYREKTOR SZKOŁY

§ 13


Dyrektora Szkoły powołuje Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

§ 14


Dyrektor Szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, podejmuje decyzje w sprawach Szkoły i jest odpowiedzialny za całokształt jej działalności, a w szczególności:

1. reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

2. kieruje procesem dydaktycznym i wychowawczym Szkoły i odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego,

3. opracowuje arkusz organizacyjny Szkoły i – po jego zatwierdzeniu – ustala tygodniowy rozkład zajęć,

4. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, określa zakres ich czynności, obowiązków i kompetencji,

5. realizuje zadania (określone w odrębnych przepisach) związane z awansem zawodowym, oceną pracy nauczycieli, doskonaleniem oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

6. zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla działalności Szkoły,

7. planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości Szkoły,

8. organizuje warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczennic oraz rozwijania uzdolnień z uwzględnieniem Konwencji o Prawach Dziecka,

9. decyduje w sprawach przyjmowania uczennic i umożliwia im przenoszenie się do oddziału równoległego,

10. opracowuje i uzgadnia z Radą Pedagogiczną sprawozdanie z przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego (przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego),

11. jest odpowiedzialny za wszystkich pracowników szkoły,

12. dba o harmonijną współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej, odpowiada za utrzymanie dyscypliny pracy podległych pracowników,

13. może skreślić uczennicę z listy uczennic szkoły zgodnie z procedurą określoną w § 44 Statutu Szkoły,

14. udziela uczennicom nagród, wyróżnień i kar określonych w Statucie zgodnie z kompetencjami Dyrektora,

15. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji statutowych,

16. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,

17. wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej o ile stwierdzi, że jest ona sprzeczna z przepisami prawa,

18. nadzoruje poprawność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,

19. jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

RADA PEDAGOGICZNA

§ 15


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem Szkoły, powołanym do realizacji jej statutowych zadań w zakresie kształcenia, wychowania  i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

§ 16


1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania  Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Organu Prowadzącego a także co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§ 17


1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy
a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły, przedkładanych przez Dyrektora Szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczennic,
c) okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania,


d) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i ulepszania metod i działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) wnioskowanie w sprawach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczennic.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski o udzielenie zgody na indywidualny program nauki  lub indywidualny tok ucznia,
c) wyniki okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.

§ 18


1. Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie Regulaminu.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Zebrania Rady są protokołowane.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§ 19


1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczennic.

§ 20


1. Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin Samorządu, który ustala w głosowaniu ogół uczennic.

2. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

3. Regulamin musi zostać zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

§ 21


1. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczennic. Plan działań Samorządu musi być wcześniej przedstawiony Dyrektorowi Szkoły w celu uzyskania akceptacji.

2. Samorząd uczniowski może przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.

3. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczennice
a) znały program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
b) miały zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce  i zachowaniu,
c) miały zapewniony właściwy harmonogram zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i dodatkowych,
d) miały możliwości organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.

PRAWA I OBOWIĄZKI  RODZICÓW

§ 22


1. Rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Ośrodka.
b) zapoznania się z programem edukacyjnym a szczególnie Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania
i promowania oraz przeprowadzania egzaminów.
c) uzyskania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

2. Rodzice mają obowiązek:
a) współpracować ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci.
b) uczestniczyć w organizowanych zebraniach.

3. Sprawy sporne dotyczące organów Szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem Szkoły.

4. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do Dyrektora w formie pisemnej.

5. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia pisma odpowiada na nie w formie pisemnej, po uprzedniej rozmowie. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego, wychowawca lub pedagog szkolny.

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY


§ 23


1. Nauka w Szkole trwa  trzy lata.

2. Szczegółową organizację pracy Szkoły określa ramowy plan nauczania opracowany przez dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdzony przez Organ Prowadzący do 30 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego ramowego planu nauczania Dyrektor ustala, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 24


1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.

2. Liczba uczennic w oddziale wynosi maksymalnie 15 osób.

3. Szkoła może funkcjonować w oparciu o niepełną strukturę klas.

4. Oddział dzieli się na grupy, w przypadku zajęć wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

5. Dopuszcza się organizowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w grupach międzyoddziałowych w uzasadnionych przypadkach np. mała liczba uczestników zajęć.

6. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczennic.

§ 25


1. Obowiązkowe zajęcia lekcyjne w Szkole rozpoczynają się o godzinie 7.55.

2. Czas trwania jednostki zajęć dydaktycznych jest zróżnicowany - godzina
a) lekcyjna trwa 45 minut.
b) Pracy w bibliotece trwa 60 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach (niska temperatura, plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej itp.) czas trwania zajęć może zostać skrócony. Decyzję o skróceniu zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się krótkie przerwy międzylekcyjne oraz tzw. długie przerwy – piętnastominutową i dwudziestominutową.

5. W Szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień pracy.

6. Liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia nie może przekraczać 8 godzin dziennie.

§ 261. Opiekę nad uczennicami przebywającymi w Szkole sprawują wszyscy pracownicy pedagogiczni, a w szczególności
a) podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – osoby prowadzące zajęcia.
b) podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.

2. Plan dyżurów nauczycielskich przygotowuje Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe.

3. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają odrębne przepisy.

4. Opiekę nad uczennicami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe w szczególności rodzice.

5. Obowiązek opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.

§ 27


1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
a) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,
b) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia wyrównawcze rekreacyjno-sportowe, koła i zespoły zainteresowań,
c) zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2. Celem zajęć nadobowiązkowych prowadzonych w Szkole jest zapewnienie rozwoju intelektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczennic. O zorganizowaniu wszelkich zajęć nadobowiązkowych decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie zgłoszeń uczennic, rodziców lub nauczycieli.

§ 28


Szkoła może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

§ 29


1. Do realizacji celów statutowych Szkoły uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
d) zespołu urządzeń sportowych,
e) kaplicy szkolnej,
f) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych i sanitarnych.

2. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych i pracowni określają regulaminy tych pracowni.

§ 30


1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i multimedialnych, zainteresowań uczennic, realizacji zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły.

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

3. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
a) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
b) gromadzi i opracowuje zbiory,
c) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej.

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY


§ 31


1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników określają odrębne przepisy.

§ 32


1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczennic.

2. W zakresie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, nauczyciel ma obowiązek
a) systematycznego przygotowywania się do zajęć.
b) poinformowania uczennic i ich rodziców (na początku roku szkolnego), o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
c) realizacji obowiązującej podstawy programowej.
d) stosowania właściwych metod nauczania.
e) organizowania stanowisk pracy i nauki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i zapoznanie uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
f) sprawiedliwego oceniania pracy uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych i zaleceniami poradni specjalistycznych.
g) przygotowania uczennic do praktycznego wykorzystywania wiedzy.
h) odpowiedniego włączania się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem.
i) udzielania pomocy uczennicom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w przygotowaniu do  egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.
j) udzielania pomocy uczennicom szczególnie zdolnym w rozwijaniu ich zainteresowań, zdolności, talentów.
k) właściwego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

3. W zakresie pracy wychowawczej i opieki, nauczyciel ma obowiązek
a) kierowania się dobrem uczennic i wspierania w ich rozwoju. Nauczyciel w swoich postawach i działaniach wobec uczennic dąży do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i uczennicy – w odkrywaniu prawdy.
b) dawania dobrego przykładu życia w Szkole i poza Szkołą.
c) dbania o dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami.
d) Pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z harmonogramem.

4. Obowiązkiem nauczycieli jest właściwa postawa moralna, stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. Realizując ten obowiązek nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami statutowymi Szkoły.

5.  Nauczyciel ma obowiązek dbać o mienie Szkoły i przeciwstawiać się próbom jego niszczenia.

6. Obowiązkiem nauczyciela jest tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy.

§ 33


Nauczyciel ma prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej i godności zawodu. W przypadku naruszenia tego prawa, może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych instytucji przewidzianych prawem.

2. Warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych.

3. Pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, starszych koleżanek i kolegów, doradców metodycznych Powiatu Przemyskiego i instytucji oświatowych.

4. Zgłaszania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły.

5. Proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich wdrażania, po akceptacji przez właściwe organy Szkoły.

6. Wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe.

§ 34


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania.

2. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub z własnej inicjatywy Dyrektor tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

4. Zespoły pracują w oparciu o roczne plany pracy zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.

5. Cele i zadania zespołu, zadania przewodniczącego i ich członków określa zarządzenie Dyrektora, powołujące dany zespół.

§ 35


1. Oddziałem  opiekuje się nauczyciel wychowawca, wyznaczony przez Dyrektora w miarę możliwości spośród nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym.

2. Dyrektor może zmienić wychowawcę danego oddziału w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek:

a) wychowawcy,

b) co najmniej ¾ liczby uczennic danego oddziału lub ¾liczby ich rodziców.

3. Zadaniem wychowawcy jest:
a) tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanek,
b) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą i wspieranie w trudnościach każdej wychowanki,
c) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu i Kościoła,
d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
e) współdziałanie z wychowawcami internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
f) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanek, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie Szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania.

4. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klas zgodnie z odrębnymi przepisami. Szczególnie odpowiedzialny jest za prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji uczennic:
a) dziennika lekcyjnego,
b) arkuszy ocen,
c) świadectw szkolnych.

5. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej za strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

PRACOWNICY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNI I OBSŁUGI

§ 36


Przepisy dotyczące personelu pomocniczego zawarte są w Statucie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

ROZDZIAŁ VI. ZASADY FINANSOWANIA SZKOŁY


§ 37


Środki finansowe konieczne do funkcjonowania szkoły stanowią:
a) subwencja oświatowa
b) środki własne
c) częściowa opłata rodziców
d) środki pozyskiwane od sponsorów

ROZDZIAŁ VII. UCZENNICE SZKOŁY


§ 38


1. Szkoła przeznaczona jest wyłącznie dla dziewcząt.

2. Do Szkoły uczęszczają absolwentki szkoły podstawowej na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym ze względu na zaburzenia zachowania wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

3. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Dyrektora w Szkole mogą uczyć się uczennice bez w/w orzeczenia, ale posiadające opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

4. W Szkole uczą się uczennice mieszkające w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

5. W Szkole mogą kontynuować naukę uczennice, które opuszczą internat Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, o ile Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZENNICY

§ 39


1. Podstawowym prawem uczennicy jest prawo do nauki i własnego rozwoju.

Ponadto uczennica ma prawo do:

2. Poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania.

3. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny psychicznej.

4. Wolności myśli, sumienia i religii, jeśli nie naruszają one porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób.

5. Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

6. Uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów i trudności rodzinnych (w miarę potrzeb wychowanki i możliwości szkoły).

7. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia placówki zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami wychowawcy.

8. Wyboru kierunku kształcenia.

9. Uzyskania pomocy w wypadku trudności w nauce.

10. Rozwijania osobistych zainteresowań, zdolności i talentów,  organizowania na terenie szkoły działalności kulturalnej, sportowej i własnej  aktywności, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy tymi zajęciami a potrzebą wysiłku szkolnego i w porozumieniu   z dyrektorem lub  wychowawcą

11. Wypoczynku i rozrywki, do udziału w imprezach i wycieczkach.

12. Nagród i przywilejów.

13. Informacji na temat zasad funkcjonowania w szkole (dotyczy to dostępności do uregulowań zewnętrznych i wewnętrznych związanych z działalnością placówki).

14. Swobody wypowiedzi, o ile nie narusza to godności innych.

15. Zgłaszania uwag i postulatów nauczycielom, wychowawcy i dyrekcji Szkoły.

Uczennica ma obowiązek:

1. Dbania o poszanowanie własnej godności osobistej.

2. Godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.

3. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka,
b) poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
c) okazywania szacunki  osobom dorosłym i koleżankom,
d) przeciwstawiania się  przejawom brutalności i wulgarności (zakaz wszczynania kłótni, bójek, awantur;  podejmowania działań w celu ich zażegnania),
e) stwarzania atmosfery opartej na życzliwości, współpracy  i opiekuńczości,
f) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskrecji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu.

4. Okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły.

5. Podporządkowania się zaleceniom i poleceniom nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy.

7. Wnoszenia własnego wkładu w organizację życia szkoły poprzez solidne wykonywanie dyżurów, zleconych prac oraz powierzonych funkcji.

8. Dbania o szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i innych.

Uczennica ponadto:

a) dba o higienę osobistą,
b) nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, ani nie używa żadnych innych środków odurzających,
c) nie wnosi na teren szkoły wyrobów tytoniowych, alkoholu i innych środków odurzających, przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia własnego lub innych,
d) nie wnosi na teren szkoły telefonu komórkowego,
e) nie wnosi na teren szkoły materiałów o charakterze zagrażającym zdrowiu psychicznemu i moralnemu (książki, czasopisma, kasety, płyty itp.).

9. Troski o mienie Szkoły, dbałości o ich estetyczny wygląd, utrzymanie czystości i porządku na ich terenie, a w szczególności:
a) oszczędnego gospodarowania wodą, energią elektryczną i cieplną, sprzętem i urządzeniami,
b) noszenia w szkole obuwia zmiennego,
c) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone  z własnej winy,
d) spożywania posiłków w czasie i miejscu do tego przeznaczonym.

10. Przestrzeganie punktualności i obowiązującego planu zajęć, stosowanie  się do  zaleceń wychowawcy i nauczycieli oraz innych osób uprawnionych do pracy z młodzieżą, a w szczególności:
a) wychowanka ma obowiązek systematycznego uczęszczania na zajęcia  w szkole   i przestrzegania obowiązujących tam zasad,
b) uczennica przychodzi do szkoły na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć wynikających z planu nauczania.

11. Dbania o wygląd zewnętrzny, a w szczególności wychowanka:
a) ma estetycznie uczesane włosy (nie może ich farbować),
b) nie nosi w budynku szkoły nakryć głowy,
c) nie nosi makijażu (w uchu może mieć nie więcej niż dwa kolczyki),
d) ma obcięte nie pomalowane paznokcie,
e) na terenie szkoły nosi obuwie zmienne – buty całe na białej podeszwie lub sandały (nie mogą być to kapcie ani klapki),
f) przynosi na zajęcia sportowe odpowiedni strój, tenisówki lub adidasy,
g) na uroczystości przychodzi w stroju galowym: biała bluzka, ciemna spódnica, odpowiednie buty (na niskim obcasie; nie sportowe).

12. Pozostawiania ubrania wierzchniego i obuwia w szatni (za pozostawienie w innym miejscu i wiążącą się z tym kradzież lub zniszczenie szkoła nie odpowiada).

NAGRODY I KARY

§ 40


Za wyróżniające się zachowanie w szkole, włożony trud w pracy nad sobą, osiąganie dobrych wyników w nauce i inne szczególne osiągnięcia, uczennica może zostać nagrodzona:

1. Pochwałą ustną w rozmowie indywidualnej z wychowawcą klasy za nieujawnione działania na rzecz własnego rozwoju, dobra rodziny, klasy lub innych osób.

2. Pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę na forum klasy za zaangażowanie w  przygotowanie i realizację imprezy klasowej (np. wycieczki, ogniska, spotkania z rodzicami, urodzin i innych uroczystości).

3. Pochwałą ustną udzieloną przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy za:
a) koleżeńskie zachowanie na lekcji, na przerwie międzylekcyjnej, wycieczce, zawodach sportowych,
b) jednorazową, bądź wielokrotną pomoc koleżeńską w nauce,
c) przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu gazetki klasowej, przedmiotowej, tematycznej.

4. Pochwałą ustną udzielona na forum klasy przez nauczyciela przedmiotu  za trud włożony w naukę przedmiotu lub osiągnięcia w nauce.

5. Pochwałą ustna udzieloną przez dyrektora szkoły wobec ogółu uczennic za:
a) systematyczną i długotrwałą pomoc koleżeńską w nauce,
b) nieobojętną postawę wobec zjawisk zagrażających zdrowiu i życiu innych ludzi,
c) nieobojętną postawę wobec aktów wandalizmu, dewastacji mienia wspólnego lub kradzieży,
d) działalność artystyczną o istotnych walorach wychowawczych na rzecz ogółu społeczności szkoły (np. przygotowanie i wystawienie przedstawienia teatralnego, prezentacji multimedialnej),
e) działalność artystyczną na rzecz społeczności lokalnej oraz za udział w konkursach poza szkołą,
f) osiągnięcia sportowe.

6. Podziękowaniem umieszczonym na tablicy z życia szkoły; o przyznaniu tej nagrody decyduje dyrektor placówki lub szkoły.

7. Dyplomem pamiątkowym, np. za udział w wewnętrznym konkursie lub imprezie sportowej; dyplom przyznaje dyrektor szkoły na wniosek organizatora konkursu lub imprezy sportowej.

8. Listem pochwalnym skierowanym do rodziców, opiekunów za wzorową postawę lub wyniki w nauce, który kieruje wychowawca klasy albo dyrektor szkoły.

9. Przez umożliwienie korzystania z dodatkowych rozrywek kulturalnych, imprez lub wycieczek.

10. Przez dofinansowanie wycieczki.

11. Pierwszeństwem zgłoszenia uczennicy do stypendium fundowanego przez organizacje pozaszkolne.

12. Nagrodą rzeczową; nagrodę przyznaje dyrektor placówki lub szkoły za:
a) uczestnictwo w zawodach i konkursach organizowanych w placówce całoroczną działalność na rzecz placówki, np. redagowanie gazetki szkolnej, strony internetowej, kroniki placówki, działalność artystyczną, sportową i kulturalną.

15. Podniesieniem oceny z zachowania; o tej formie nagrody wnioskuje wychowawca klasy na Radzie Pedagogicznej.

16. Przyznaniem przez nauczyciela najwyższej oceny za szczególne osiągnięcia (np. udział w olimpiadzie).

17. Przyznaniem i uroczystym wręczeniem świadectwa z wyróżnieniem za wyniki w nauce i zachowaniu.

18. Wpisem do dokumentacji przebiegu nauczania i/lub na świadectwie promocyjny znaczących osiągnięć w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach artystycznych – o tę formę nagrody wnioskuje wychowawca klasy na Radzie Pedagogicznej.

§ 41


1. Źródłem finansowania przyznawanych nagród są środki własne ośrodka uzyskane z dotacji lub wpłat uczennic (tzw. „klasowego”), o ile sytuacja finansowa placówki na to pozwala.

2. Środki finansowe na nagrody lub same nagrody mogą pochodzić ze źródeł zewnętrznych (np. mogą być fundowane przez instytucje, organizacje, fundacje rządowe i pozarządowe oraz przez osoby prywatne).

Nagroda rzeczowa nie odebrana przez uczennicę w ciągu dwóch tygodni jak też nagroda, której odbioru uczennica świadomie odmówiła, przeznaczana jest na poczet przyszłych nagród dla uczennic.

§ 42


1. Ustalony system kar nie narusza nietykalności i godności osobistej uczennicy.

2. Podstawą wychowawczą i profilaktyczną opisanego poniżej systemu kar jest ponoszenie konsekwencji popełnionego czynu i/lub zachowania.

3. Środki wychowawcze powinny być stosowane zgodnie z zasadą gradacji kar oraz adekwatności w stosunku do popełnionego czynu.

4. Każdorazowo uczennicy naruszającej regulamin szkoły, należy wyjaśnić istotę dokonanego czynu i sens zastosowanego środka wychowawczego.

5. Ocenie podlega zachowanie uczennicy zarówno w szkole jak i poza nią.

6. Za naprawienie szkody powstałej wskutek świadomego lub złośliwego zniszczenia sprzętu szkolnego przez uczennicę odpowiadają rodzice uczennicy w formie materialnej lub rzeczowej. W miarę możliwości szkoła stwarza uczennicy możliwości naprawienia szkody lub odpracowania za jej naprawę.

7. W przypadkach nietypowych, nie mieszczących się w poniżej opisanym schemacie, karę dla uczennicy określa się indywidualnie.

8. O wszystkich przypadkach stosowania kar wychowawca, dyrektor szkoły informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczennicy w rozmowie telefonicznej lub podczas spotkania z rodzicami.

§ 43


Za nieodpowiednie zachowanie i nie przestrzeganie obowiązków szkolnych uczennica może zostać ukarana:

1. Ustnym upomnieniem przez wychowawcę klasy lub nauczyciela.

2. Pisemnym upomnieniem przez nauczyciela, co związane jest z wpisaniem uwagi do dziennika i poinformowaniem wychowawcy klasy o zaistniałej sytuacji w obecności uczennicy. Uczennica, która ma co najmniej trzy uwagi w dzienniku nie może mieć oceny wyższej niż wyróżniająca z zachowania.

3. Ustnym upomnieniem pedagoga.

4. Pisemnym upomnieniem pedagoga, co związane jest z wpisaniem uwagi w dokumentację indywidualnego programu wychowawczego wychowanki i poinformowaniem rodziców o zaistniałej sytuacji.

5. Przez dyrektora szkoły (o ile wcześniejsze działania zostały podjęte i nie przyniosły rezultatu) w postaci:
a) upomnienia ustnego,
b) zakazu reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych,
c) zakazu udziału w wycieczce,
d) pozbawienia funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych,
e) zawieszenia w niektórych prawach uczennicy,
f) cofnięcia pomocy materialnej (socjalnej), jeśli powtarzające się wykroczenia uczennicy dotyczyły zniszczeń na terenie szkoły,
g) nagany dyrektora,
h) powiadomienia Policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa,
i) skreślenie z listy uczennic.

SKREŚLENIE Z LISTY UCZENNIC SZKOŁY

§ 44


1. Skreślenie z listy uczennic następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły. Decyzja wydawana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samorządu Uczniowskiego.

2. Kara, o której mowa w ust. 1, może być zastosowana w następujących przypadkach:
a) notoryczne uchylanie się od uczęszczania na obowiązkowe zajęcia, dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze przekraczającym 50% zajęć w semestrze,
b) stosowanie przemocy wobec innych uczennic  i/lub pracowników Szkoły,
c) celowego niszczenia mienia szkolnego,
d) spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej,
e) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez Szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
f) dystrybucja środków odurzających,
g) szczególnie rażące naruszenie przez uczennicę szkolnych obowiązków.

3. Przed skreśleniem z listy uczennic Szkoła powinna wyczerpać inne możliwości oddziaływania wychowawczego.

4. Skreślenie uczennicy następuje po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia do innej szkoły.

5. Uczennica, która jest przenoszona do innej placówki automatycznie skreślana jest z listy uczennic Szkoły.

6. Uczennicy przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczennic do Organu Prowadzącego w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania decyzji.

ROZDZIAŁ VIII. SYSTEM OCENIANIA UCZENNIC


§ 45


1. Ocenianie  wewnątrzszkolne  osiągnięć edukacyjnych  uczennicy polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez uczennicę wiadomości  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) poinformowanie uczennicy o poziomie jej osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b) pomoc uczennicy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie uczennicy do dalszej pracy,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach uczennicy
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczennic i ich rodziców (prawnych opiekunów),
b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
d) ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (okresu).

4. Przyjmuje się następującą skalę ocen określających poziom opanowania przez uczennice wiedzy i umiejętności z zajęć dydaktycznych:
Lp.  Stopień            Skrót literowy       Oznaczenie cyfrowe
1.    Celujący                  cel                                6
2.    Bardzo dobry           bdb                               5
3.    Dobry                      db                                4
4.    Dostateczny            dst                                3
5.    Dopuszczający        dop                                2
6.    Niedostateczny       ndst                               1

5. W Gimnazjum obowiązują dwa okresy nauki. Uczennice są klasyfikowane dwa razy w ciągu roku. Za pierwszy okres najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem ferii zimowych, za drugi okres najpóźniej na trzy dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

6. Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na:
a) bieżące – określające poziom wiadomości i umiejętności uczennicy ze zrealizowanej części programu oraz twórczej postawy na zajęciach lekcyjnych,
b) śródroczne   lub   roczne  –  określające  poziom  wiadomości i umiejętności uczennicy przewidywanych w programie nauczania na dany okres.

7. Nauczyciele Gimnazjum mogą stosować znaki plus i minus przy ocenach bieżących oraz zapisywać datę wystawienia oceny.

8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informują uczennice oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczennic  oraz  warunkach  i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9. Wychowawca  klasy  na początku każdego roku szkolnego (do 30 września) informuje uczennice oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania oraz skutkach ustalenia uczennicy rocznej nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Informacje powyższe (pkt. 8 i 9) przekazywane są w formie ustnej:
a) uczennicom podczas zajęć,
b) rodzicom (prawnym opiekunom) na spotkaniu z wychowawcą.

11. Fakt przekazania informacji, o których mowa w punkcie 8 i 9 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

12. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego znajdują się na stronie www szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

13. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczennicy powinno być dokonywane systematycznie przez nauczyciela danego przedmiotu w różnych formach przez:
a) prace pisemne
b) wypowiedzi ustne.

14. Oceny  są  jawne  zarówno  dla  uczennicy  jak  i  jej rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowuje nauczyciel, a uczennica otrzymuje je do wglądu w dniu ich zwrotu przez nauczyciela, natomiast rodzice w dniu spotkań indywidualnych.

15. Na prośbę uczennicy lub jej rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić (na podstawie obowiązujących w zespołach przedmiotowych wymagań edukacyjnych).

16. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować wymagania edukacyjne  do indywidualnych  potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczennicy, u  której  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

17. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  plastyki  i  techniki, muzyki, zajęć technicznych,  i  zajęć  artystycznych  należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczennicę i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

18. W uzasadnionych przypadkach uczennica może być zwolniona na czas określony z  zajęć: wychowania fizycznego, informatyki.

19. Decyzję o zwolnieniu uczennicy z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanych przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

20. Uczennica, która decyzją Dyrektora Szkoły została zwolniona z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na lekcjach tego przedmiotu pozostaje w szkole, pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub informatyki.

21. Jeżeli okres zwolnienia uczennicy z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

22. Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), Dyrektor Szkoły zwalnia do końca nauki w Gimnazjum uczennicę  z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

23. W przypadku uczennicy  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

24. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczennicy z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w punkcie 4 oraz oceny zachowania.

25. Klasyfikowanie  roczne  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć edukacyjnych uczennicy w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w rocznym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

26. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

27. Na trzy dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczennicę i jej rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. W sytuacjach szczególnych zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

28. Ustalona    przez    nauczyciela  (zgodnie    z  obowiązującymi    zasadami   oceniania i klasyfikowania)  roczna  ocena  niedostateczna  może  być  zmieniona  zgodnie z trybem odwoływania się od ocen klasyfikacyjnych (§ 49 Statutu) lub w wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

29. Uczennica  nie  jest klasyfikowana z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności uczennicy na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

30. W przypadku nieklasyfikowania  uczennicy  z  obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowana” .

31. Uczennica nieklasyfikowana z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

32. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczennica realizująca na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczennica spełniająca obowiązek szkolny poza szkołą.

33. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla uczennicy, o którym mowa w punkcie 30 nie obejmuje  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  techniki,  zajęć  technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

34. Uczennicy, o której mowa w punkcie 30 zdającemu egzaminy klasyfikacyjne, nie ustala się oceny zachowania.

35. Przewodniczący  komisji  uzgadnia  z  uczennicą  realizującą  obowiązek   szkolny   lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczennica może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

36. Na prośbę uczennicy nieklasyfikowanej z powodu nieobecności nieusprawiedliwione lub na prośbę jej rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

37. Uczennica nieklasyfikowana z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub jego rodzice (prawni opiekunowie) jest zobowiązana złożyć do Dyrektora Szkoły podanie o egzamin klasyfikacyjny przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

38. Uczennica niesklasyfikowana z przyczyn usprawiedliwionych, która w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych otrzymała jedną lub dwie oceny niedostateczne może wystąpić lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu trzech dni od ostatniego egzaminu do Dyrektora Szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy z tych zajęć
edukacyjnych.

39. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.

40. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczennicą i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

41. Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel uczący danego przedmiotu jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia dydaktyczne jako członek komisji.

42. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) uczennicy.

43. Egzamin  klasyfikacyjny  składa się z części  pisemnej i  ustnej, z  wyjątkiem  egzaminu z plastyki,  informatyki,  techniki  i  wychowania  fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Pytania do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

44. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się protokół zawierający: skład  komisji, termin  egzaminu, pytania  egzaminacyjne, wynik  egzaminu  oraz  ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę uczennicy i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach uczennicy.

45. W wyjątkowych przypadkach uczennica, która z powodu udokumentowanych przyczyn losowych   nie   przystąpiła   do  egzaminu   klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez Dyrektora Szkoły.

46.Uczennica, która w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskała ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

47. Egzamin  poprawkowy  składa  się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

48.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

49. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

50. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innym, szczególnie uzasadnionym przypadku. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

52. Uczennica, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpiła do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

53. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół zawierający: Skład  komisji,  termin  egzaminu,  pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach uczennicy.

54. Uczennica, która nie zdała egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

55. Uczennica  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskała oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

56. Uczennica kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na które składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskała oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpiła do wszystkich części egzaminy gimnazjalnego.

57. Uwzględniając możliwości edukacyjne uczennicy, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej uczennicę, która nie zdała egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

58. Uczennica kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskała z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

59. Uczennicy, która uczęszczała na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.


OCENY ZACHOWANIA

§ 46


1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczennice oraz rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach ocen zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczennicy nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Fakt przekazania informacji, o których mowa w pkt. 1 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

3. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie oraz po konsultacji z zespołem uczennic danej klasy. Ocena zachowania ustalana przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

5. Przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen zachowania:
wzorowe – wz,
bardzo dobre – bdb,
dobre – db,
poprawne – pop,
nieodpowiednie – ndp,
naganne – ng,

6. Ustalając ocenę zachowania wychowawca powinien brać pod uwagę:
a) wypełnianie obowiązków przez uczennicę,
b) postawę zgodną z dobrem społecznym, dbałość o honor i tradycję Szkoły,
c) kulturę osobistą uczennicy,
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób; okazywanie szacunku drugiemu człowiekowi,
e) frekwencję uczennicy.
f) dbałość o piękno mowy ojczystej,

7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły przez uczennicę, której co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA

§ 47


1. Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczennica, która:
a) przestrzega Statutu Gimnazjum,
b) zna i kultywuje tradycje Szkoły, aktywnie włączając się w obchody świąt państwowych i organizację uroczystości klasowych; godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
c) prezentuje nienaganną postawę w relacji z drugim człowiekiem tzn. jest otwarta na jego potrzeby, dostrzega jego problemy i chętnie udziela mu pomocy; szanuje godność i poglądy innych ludzi; organizuje i bierze udział w akcjach charytatywnych,
d) aktywnie uczestniczy w życiu klasy oraz włącza się w realizację zadań Szkoły, wykazując się w tym zakresie własną inicjatywą, terminowo i sumiennie wypełnia powierzone jej obowiązki i zadania,
e) charakteryzuje ją wysoka kultura osobista, kultura słowa i wyglądu; jest taktowna i posiada dobre maniery, dba o piękno mowy ojczystej, jej strój jest stonowany, odpowiedni do miejsca pracy i nauki,
f) ma wzorowy  stosunek  do  obowiązków  szkolnych; jest prawie zawsze przygotowana do  lekcji,  osiągając  wyniki  w  nauce na miarę swoich możliwości, zawsze stosuje się do uwag i poleceń nauczyciela dotyczących dyscypliny pracy na zajęciach, nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, jej frekwencja jest wzorowa, tzn. ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie,
g) dba o zdrowie swoje, nie ulega nałogom; wykazuje dbałość o bezpieczeństwo innych zapobiega używaniu przemocy w Szkole i poza nią,
h) szanuje własność społeczną i prywatną,
i) stanowi wzór dla innych uczennic.

2. Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczennica, która:
a) przestrzega Statutu Gimnazjum,
b) godnie  reprezentuje Szkołę  na  zewnątrz;  uczestniczy  w  uroczystościach i obrzędach szkolnych podkreślając swój szacunek dla tradycji stosownym do okoliczności zachowaniem i strojem galowym,
c) szanuje godność i poglądy innych ludzi;  jest uczynna; nie odmawia pomocy; bierze udział w akcjach charytatywnych,
d) aktywnie  uczestniczy  w życiu klasy, włącza się w realizację zadań Szkoły, terminowo, sumiennie wypełnia zadania i obowiązki powierzone jej przez wychowawcę i Samorząd klasowy,
e) wyróżnia się kulturą  osobistą, kulturą słowa i wyglądu; kulturalnie i taktownie zachowuje się wobec pracowników Szkoły, koleżanek; dba o kulturę języka nie używając „brudnych” słów; jej strój jest stonowany, odpowiedni do miejsca pracy i  nauki,
f) ma  poważny  stosunek  do  obowiązków  szkolnych;  prawie  zawsze przygotowuje się do zajęć, osiągając wyniki w nauce na miarę swoich możliwości, zawsze stosuje się do uwag i poleceń nauczyciela dotyczących dyscypliny pracy na zajęciach, nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych podczas
lekcji, jej frekwencja jest bardzo dobra; ma najwyżej 8 godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie;
g) dba o zdrowie swoje, nie ulega nałogom, wykazuje dbałość o bezpieczeństwo innych; zapobiega używaniu przemocy w Szkole i poza nią,
h) szanuje własność społeczną i prywatną.

3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczennica, która:
a) przeważnie przestrzega Statutu Gimnazjum,
b) uczestniczy w uroczystościach i obrzędach szkolnych, klasowych, podkreślając swój stosunek dla tradycji stosownym zachowaniem i strojem galowym,
c) szanuje godność i poglądy innych ludzi; poproszona nie odmawia pomocy,
d) uczestniczy w życiu klasy; prawie zawsze wypełnia obowiązki nałożone jej przez wychowawcę i Samorząd,
e) dba o kulturę osobistą, kulturę słowa i wyglądu; zna i stara się stosować na co dzień zasady kulturalnego zachowania się wobec starszych i rówieśniczek; nie używa wulgarnego słownictwa; jej strój i wygląd są estetyczne, odpowiednie do miejsca pracy i nauki,
f) ma pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych; na ogół przygotowuje się do zajęć i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości, wypełnia polecenia i stosuje się do uwag nauczycieli dotyczących dyscypliny pracy na lekcjach, nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji, jej frekwencja jest dobra tzn. ma co najwyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie,
g) wykazuje dbałość o zdrowie swoje i innych; nie ulega nałogom; nie jest agresywna i stara się zapobiegać używaniu przemocy w Szkole i poza nią,
h) szanuje własność społeczną i prywatną.

4. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczennica, która:
a) przeważnie przestrzega Statutu Gimnazjum,
b) na uroczystości szkolne i klasowe nie przychodzi w stroju galowym, ale swój szacunek dla tradycji i obrzędowości Szkoły podkreśla godnym zachowaniem,
c) w kontaktach interpersonalnych stara się kierować dobrem drugiego człowieka,
d) uczestniczy w życiu klasowym, ale nie zawsze wywiązuje się z zadań nałożonych mu przez wychowawcę i Samorząd,
e) stara się dbać o kulturę osobistą, słowa i wyglądu; nie zawsze jednak kulturalnie odnosi się do starszych i rówieśniczek; jej słownictwo nie jest pozbawione wulgaryzmów, a strój i wygląd czasami razi ekstrawagancją i jest nieodpowiedni do miejsca pracy i nauki (np. farbowane włosy, „ostry” makijaż, kolczyki nie tylko w uszach, odsłonięty brzuch, „gołe plecy”, nadmierny dekolt i in.),
f) ma przeważnie pozytywny stosunek do obowiązków, ale często nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań i osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości, przeważnie wypełnia polecenia nauczyciela dotyczące dyscypliny pracy, nie korzysta z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji. Jej
frekwencja jest poprawna tzn. ma co najwyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych w okresie,
g) wykazuje dbałość o swoje zdrowie, nie ulegając nałogom. Sporadycznie używa przemocy, nie wszczyna bójek i nie uczestniczy w nich,
h) szanuje własność społeczną i prywatną a wyrządzone przez siebie szkody naprawia.

5. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczennica, która:
a) często narusza przepisy zawarte w Statucie Gimnazjum,
b) na uroczystościach szkolnych i poza Szkołą swoim zachowaniem i wyglądem godzi w dobre imię Szkoły; nie nosi stroju galowego,
c) w kontaktach interpersonalnych lekceważy drugiego człowieka często stosując wobec innych agresję i przemoc fizyczną i słowną,
d) w zasadzie nie uczestniczy w życiu klasy a obowiązki nałożone przez wychowawcę wykonuje sporadycznie i niedbale,
e) odznacza się brakiem kultury osobistej; nie dba o estetykę stroju (np. podkreśla strojem przynależność do subkultur, odsłania różne części ciała, nosi ostry makijaż, farbuje włosy i in.); jej język jest wulgarny,
f) lekceważy obowiązki szkolne, przeważnie nie przygotowuje się do lekcji i nie odrabia zadań, często narusza dyscyplinę pracy na lekcji, a upomniana przez nauczyciela nie wykazuje poprawy. Jej frekwencja jest nieodpowiednia tzn. ma ponad 20 godzin nieusprawiedliwionych w okresie,
g) często narusza bezpieczeństwo swoje i innych, ulega nałogom, bierze udział w bójkach i prowokuje do nich,
h) niszczy własność Szkoły i uchyla się od naprawy szkód,
i) wchodzi w konflikt z prawem.

6. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczennica, która:
a) w sposób rażący narusza przepisy zawarte w Statucie,
b) swoim zachowaniem na uroczystościach szkolnych i wycieczkach godzi w dobre imię Szkoły,
c) odnosi się wulgarnie i agresywnie do innych, poniżając ich, zastraszając lub wymuszając, narusza ich dobra osobiste,
d) nie uczestniczy w życiu klasy; lekceważy i nie wypełnia obowiązków nałożonych przez wychowawcę,
e) szokuje wyglądem i brakiem kultury osobistej (np. ubiorem podkreśla przynależność do subkultury, nosi kolczyki w nosie, na języku i in., ma wyzywający makijaż, odsłania różne części ciała, farbuje włosy i in.); na co dzień używa wulgaryzmów,
f) ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; notorycznie nie przygotowuje się do lekcji, nie bierze udziału w realizacji projektu edukacyjnego, nie reaguje na krytyczne uwagi nauczycieli i wychowawcy. Jej frekwencja jest naganna tzn. ma ponad 25 godzin nieusprawiedliwionych w okresie,
g) w sposób rażący narusza bezpieczeństwo swoje i innych; ulega nałogom i namawia innych do palenia, picia lub brania narkotyków, bierze udział w bójkach i prowokuje do nich,
h) niszczy własność Szkoły i uchyla się od naprawy szkód,
i) wchodzi w konflikt z prawem,
j) jej zachowanie działa demoralizująco na innych uczniów.

§ 48


1. Co miesiąc uczennica otrzymuje ocenę za frekwencję. Każda godzina nieusprawiedliwiona powoduje obniżenie oceny bieżącej zachowania o jeden stopień, dwa spóźnienia w miesiącu powodują obniżenie oceny bieżącej za frekwencję o jeden stopień.

2. Niedozwolone jest wychodzenie uczennicy z budynku szkolnego w czasie przerw śródlekcyjnych. Dwukrotne złamanie tego zakazu skutkuje bieżącą oceną zachowania – naganną.

3. Każdą wyrządzoną szkodę uczennica naprawia (jeżeli pozwalają na to przepisy BHP) lub odpracowuje społecznie na rzecz Szkoły.

6. Wygląd uczennicy Gimnazjum nie może wykraczać poza granice dobrego smaku i przyzwoitości; niedopuszczalna jest ekstrawagancja w stroju, fryzurze i makijażu.

7. Dwie negatywne bądź pozytywne uwagi o zachowaniu ucznia skutkują bieżącymi ocenami zachowania:
a) pozytywne (w zależności od rangi) – ocena wzorowa lub bardzo dobra,
b) negatywne – ocena nieodpowiednia.

8. Rażące wykroczenia (np. palenie papierosów na terenie budynku Szkoły i w jego obrębie, agresja słowna oraz fizyczna skierowana wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, drugiego ucznia) karane są jednorazowo bieżącą oceną naganną.

9. Konsekwencją otrzymania nagany wychowawcy klasy za uchybienia ujęte w Statucie Szkoły jest wystawienie uczennicy najwyżej oceny poprawnej.

10. Konsekwencją otrzymania nagany Dyrektora Szkoły za uchybienia ujęte w Statucie Szkoły jest wystawienie uczennicy co najwyżej nieodpowiedniej rocznej oceny zachowania.

11. Uczennica może otrzymać niższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli w rażący sposób naruszy Statut Szkoły.

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD OCEN KLASYFIKACYJNYCH

§ 49


1. Uczennica  lub jej rodzice (opiekunowie prawni) mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności uczennicy oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę zachowania.

3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w pkt. 2 a) uzgadnia się
z uczennicą i jej rodzicami (prawnymi opiekunami) nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:
a) w przypadku ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
– nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
– dwóch nauczycieli ze Szkoły (lub innej szkoły takiego samego typu), prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
b) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
– Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako
     przewodniczący komisji,
– wychowawca klasy,
– wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
– pedagog szkolny.

5. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 a) prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

6. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
– skład komisji,
– termin posiedzenia komisji,
– zadania (pytania) sprawdzające,
– wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Do protokołu dołącza się pisemne prace uczennicy i zwięzłą informację o jej ustnych odpowiedziach.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
– skład komisji,
– termin posiedzenia komisji,
– wynik głosowania,
– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen uczennicy.

8. Uczennica, która z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

9. Przepisy pkt. 1 – 8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 50


1. Warunkiem ubiegania się przez uczennicę o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych jest posiadanie przez uczennicę przynajmniej 90% frekwencji na tych zajęciach w ciągu roku szkolnego.

2. Uczennica, która spełnia warunek pozwalający ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, może podwyższyć ocenę w trybie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi z tych zajęć.

3. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest uzyskanie przez wychowawcę potwierdzonej informacji o godnej pochwały postawie uczennicy w środowisku pozaszkolnym.

ROZDZIAŁ IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 51


1. Zmian w Statucie może dokonywać organ Prowadzący Szkołę tzn. Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej.

2. Integralną częścią Statutu są:
a) Wewnątrzszkolny system oceniania,
b) Program Wychowawczy,
c) Program Profilaktyki,
d) Statut i Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r.

4. Szkoła prowadzi dokumentację i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego